Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: www.sonax.sklep.pl i prowadzony jest przez firmę Sonax-Polska Wiesław Wróblewski, 15- 732 Białystok, ul. Choroszczańska 28 w oparciu o zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku – wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.01.1989 o numerze 619, nr NIP: 542 100 78 58, nr Regon: 050053457.
 2. Dane kontaktowe:
  adres pocztowy: Sonax Polska Wiesław Wróblewski, ul. Choroszczańska 28, 15-732 Białystok
  adres poczty elektronicznej:  aukcje@sonax.sklep.pl
  numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 85 744-50-80, kom: 664-953-377  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00, sobota w godzinach 8:00 – 14:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.sonax.sklep.pl
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na polski rynek.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie www.sonax.sklep.pl w części dla klientów detalicznych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ponadto sklep zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian z ważnych przyczyn tj: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostawy.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na stronie www.sonax.sklep.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferowane produkty w sklepie były ciągle dostępne. W razie braku towaru, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez obsługę sklepu telefonicznie bądź mailowo.
 5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie kopii zamówienia na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury vat)
 9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 10. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura vat.

III. PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) pobranie: płatność kurierowi przy dostawie paczki
  b) przedpłata – płatność z góry na konto Sprzedawcy:
  Nazwa banku: mBank, Numer rachunku: 37 1140 2004 0000 3002 5281 4871
  b) odbiór osobisty: opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru – płatność kartą lub gotówką w kasie sklepu
 1. Na płatność za zamówienie Sprzedający oczekuje do 3 dni roboczych, po tym terminie zamówienie nie jest realizowane.
 2. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, w przypadku opcji pobranie: wysyłka zamówienia 1-2 dni robocze.
 3. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego.
 4. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Kupującego.
 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

IV. REKLAMACJE

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem aukcje@sonax.sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) dowód zakupu towaru (paragon / faktura vat)
  d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: aukcje@sonax.sklep.pl lub Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy nadać na adres:
  Sonax Polska Wiesław Wróblewski
  ul. Choroszczańska 28
  15-732 Białystok
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sonax-Polska o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres:
  Sonax-Polska Wiesław Wróblewski, ul. Choroszczańska 28, 15-732 Białystok, z dopiskiem “Zwrot”.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sonax-Polska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sonax-Polska przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sonax-Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VI. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy do miejsca wykonywania umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 grudnia 2017 r.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.sonax.sklep.pl oraz
  po 14 dniach od poinformowania o tych zmianach (drogą elektroniczną) wszystkich zarejestrowanych klientów sklepu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Sonax Polska Wiesław Wróblewski

ul. Choroszczańska 28

15-732 Białystok

aukcje@sonax.sklep.pl

Ja ………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów / o świadczenie następującej usługi*:

Lp.NazwaSymbolIlośćCena jednostkowa brutto
1
2
3
4
5

Data zawarcia umowy / odbioru*………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta………………………………………………………………..

Adres Konsumenta………………………………………………………………………………

E-mail, telefon Konsumenta …………………………………………………………………

………………………………………………….

Podpis Konsumenta……………………………………………

Miejscowość, data……………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

Privacy Preference Center

Cookies

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?